ระเบียบการขอรับทุนสำหรับแม่ชี

1. คำจำกัดความ

คำว่า “ทุน” หมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเข้ามาพักอาศัยในศูนย์ฯ เพื่อการ
ปฏิบัติธรรมระยะยาว ค่าใช้จ่ายรวมถึง
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร
ทั้งนี้ “ทุน” ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาพยาบาล

2. ระยะเวลาของการให้ทุน


ศูนย์ฯให้ทุนด้วยการพิจารณาเป็นราย
บุคคลโดยคณะกรรมการของศูนย์ฯ ระยะ
เวลาในการให้ทุนเป็นเวลา ๑ ปี
และจะมีการทบทวนการให้ทุนทุกปี

3. ระเบียบของการรับทุนสำหรับแม่ชี

มีใบรับรอง


มีผู้ออกใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร
จากบุคคลที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรม
นานาชาติอ่างทองให้ความเชื่อถือ

ผลตรวจสุขภาพ

ผ่านการตรวจสุขภาพตามรายการที่ศูนย์ฯ
กำหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเป็น
ของผู้สมัคร โดยตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐ หรือ
รพ.เอกชนที่น่าเชื่อถือ และนำผลการตรวจ
สุขภาพมาประกอบการพิจารณา

ไม่มีผู้อุปการะ


ไม่มีผู้อุปการะและหรือมีเงินทุนสำรอง
ไม่เพียงพอ

ไม่มีพฤติกรรมฟุ่มเฟือย


ไม่มีพฤติกรรมใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
เกินความจำเป็น

กัมมัฏฐานตามตารางข้าห้องปฏิบัติกัมมัฏฐานตามตามตาราง
เวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า ๘๐%


ทำข้อวัตรตามกำหนด

ทำข้อวัตรตามที่ศูนย์ฯกำหนด อาทิ
เช่น ทำความสะอาดห้องพัก / ทำความสะอาดระเบียง
ทางเดิน / ทำเวรความสะอาดห้องปฏิบัติธรรมตามที่ได้
รับมอบหมาย / เก็บกวาดใบไม้ตามบริเวณอาคารที่
ตนเองพัก / เป็นจิตอาสาเมื่อทางศูนย์จัดกิจกรรมพิเศษ
ในโอกาสต่างๆ

เข้า-ออก ต้องได้รับอนุญาต

การเข้า-ออก จากศูนย์ฯต้องได้รับ
อนุญาต เช่น กรณีไปพบแพทย์ / กรณี
ฉุกเฉิน-ญาติป่วย / ลาไปเรียน ฯ โดย
กรอกแบบฟอร์มการเข้า-ออก และมีเจ้า
หน้าที่ของศูนย์เซ็นรับทราบ

พิจารณาให้ทุนใน ๓๐ วัน

สำหรับแม่ชีที่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการให้ทุน
ตั้งแต่ข้อ ๑–๓.๗ ตลอดจนระเบียบของศูนย์ฯ
ในการใช้สถานที่และระเบียบปฏิบัติธรรม
จะได้รับการพิจารณาให้ทุนภายใน ๓๐ วัน
(หลังจากศูนย์ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว)

ค่าบำรุงศูนย์

ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาการรับ
ทุน หากแม่ชีมีความประสงค์ที่จะเข้าอยู่
ในศูนย์เพื่อรอฟังผลการพิจารณา มีค่า
บำรุงศูนย์เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

พิจารณาให้ทุนรายบุคคล


คณะกรรมการของศูนย์ฯ จะพิจารณาให้
ทุนในสัดส่วนที่เห็นสมควรเป็นรายบุคคล

ฆราวาสที่แจ้งความประสงค์ขอบวชเป็นแม่ชี

1. ต้องเข้ามาเป็นโยคีปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

2. ร่วมทำบุญบำรุงสถานที่ และอาหาร เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดระยะที่รอผลการพิจารณา

3. มีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคล หรือสถาบันที่ทางศูนย์ฯให้ความเชื่อถือ

4. มีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพตามรายการที่ศูนย์ฯ ระบุ โดยต้องตรวจที่ รพ.รัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ แล้ว ให้นำผลการตรวจสุขภาพพร้อมเอกสารอื่น ๆมายื่น เพื่อประกอบการพิจารณา

5. มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่ดูแลตนเองได้

6. เข้าห้องปฏิบัติกัมมัฏฐานตามตารางเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๘๐%

7. ช่วยงานตามที่ศูนย์ฯกำหนด เช่น ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาด / ทำความสะอาดระเบียงทางเดิน / ทำเวรความสะอาดห้องปฏิบัติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย / เก็บกวาดใบไม้ตามบริเวณอาคารที่ตนเองพัก / เป็นจิตอาสาเมื่อทางศูนย์ฯจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ

8. การเข้า-ออก จากศูนย์ฯ ต้องได้รับอนุญาต อาทิเช่น กรณีไปพบแพทย์ / กรณีฉุกเฉิน-ญาติป่วย / ลาไปเรียน โดยลงทะเบียนการเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯเซ็นรับทราบ

9. เตรียมเครื่องบวชด้วยตนเอง

10. คณะกรรมการศูนย์ฯ จะมีการพิจารณาใบสมัครเดือนละ ๑ ครั้ง