ระเบียบการใช้ห้องพัก

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนขอใช้ห้องพักทุกครั้ง

เจ้าหน้าที่จัดห้องพัก

เจ้าหน้าที่จะจัดห้องพักให้ท่านตามที่เห็นสมควร

ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาตให้นำบุคคลอื่นมาพักอาศัยร่วมด้วยโดยไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามนำอาหารทุกชนิด

ห้ามนำอาหารทุกชนิดมาเก็บและรับประทานในห้องพัก ตลอดจนห้ามประกอบอาหารในห้องพัก โดยเด็ดขาด

ตรวจเช็คอุปกรณ์

ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ศูนย์ฯจัดให้ตามรายการที่แนบ ว่ามีครบและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้สอยได้ ถ้าพบว่าไม่ครบหรือชำรุด ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าอยู่อาศัย หากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือหายในระหว่างที่ท่านพักอาศัย อาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ

ดูแลรักษาความสะอาด

ท่านต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดจนดูแลความสะอาดระเบียงด้านหน้าและหลังห้องพัก

ไม่ส่งเสียงรบกวน

ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้พักอาศัยร่วมกันในห้องและในอาคารที่พัก

ทิ้งขยะ เศษผง

ทิ้งขยะ เศษผง ลงในอุปกรณ์ที่จัดไว้ให้ และนำไปทิ้งในสถานที่ๆศูนย์ฯจัดไว้รองรับ

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในห้องพักและในศูนย์ปฏิบัติธรรม ตลอดจนห้ามเก็บเศษอาหารไปเลี้ยงแมว สุนัข ฯลฯ ในศูนย์

การซักล้างเสื้อผ้า

การซักล้างเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ให้ตากผ้าในบริเวณที่จัดไว้ ไม่นำออกไปตากบนลูกกรงระเบียงหรือบนต้นไม้ ซึ่งจะทำให้เสียทัศนียภาพของอาคาร

ห้ามปรับปรุง ต่อเติม

ห้ามปรับปรุง ต่อเติมห้องพักและอุปกรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ก่อน

ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า

กรุณาถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท ปิดไฟ-ปิดน้ำ ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง

ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ

เพื่อสถานที่แห่งนี้จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สวยงาม สะอาด สะดวกสบายต่อการเจริญกัมมัฏฐาน และขออนุโมทนา