เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

(Angthong International Meditation Center)

เป็นหนึ่งในศูนย์สาขาของวัดพะอ๊อกตอยะในประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๕/๖ หมู่ ๗ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้การสนับสนุนและบริการงานโดยมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา (On the Path of the Buddha Foundation)
โดย คุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ( Angthong International Meditation Centre) เป็นหนึ่งในศูนย์สาขาของวัดพะอ๊อกตอยะในประเทศ เมียนมาร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๕/๖ หมู่ ๗ ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้การสนับสนุน และบริหารงานโดยมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา (On The Path of The Buddha Foundation) โดยคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิฯ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองมีจุดกําเนิดจากกิจกรรมของชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ และพัฒนางานมาสู่การก่อตั้งมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา โดยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านกัมมัฎฐาน ในนาม พะอ๊อกตอยะวิปัสสนาธุระ (ประเทศไทย) อาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นคือชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ และ มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดาควบคู่กันไป

ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธมีโอกาสร่วมทํางานกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครฯ จัดงานนิทรรศการ อาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก ติดต่อกันถึง ๗ ปีและได้มีส่วน ร่วมจัดงานนิทรรศการ วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามดําริของเจ้าประคุณสมเด็จพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) จากการก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งพระพุทธศาสนา โดยการจัดให้มีการเรียนอภิธรรมขึ้น ศึกษาพระธรรมคําสอน จัดกิจกรรมแสดงธรรม การจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นานกว่า ๒ ปี จึงเป็น พลังอันสําคัญยิ่ง ก่อให้เกิดศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา

ในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะของพระสงฆ์ไทยโดยการนําของพระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก (อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง ซึ่งรัฐบาลประเทศเมียนมาร์ได้ยกย่องแต่งตั้งตําแหน่งอัครมหาบัณฑิตให้ท่าน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) พร้อมด้วยฆราวาสได้ไปมาเยี่ยมชมสถานที่วัดพะอ๊อก ตอยะ เมืองหมอละเหมียง (เมาะลําไย) ประเทศเมียนมาร์ เพราะได้ทราบข่าวจากพระมหาพยอม (ธัมมรักขิตะ) ว่าสถานที่แห่งนี้มีพระภิกษุ แม่ชีและฆราวาส กว่า ๑,๐๐๐ รูป/คน มาปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาสโดยการนําของพระอาจารย์มหาพยอม (ธัมมรักขิตะ) ได้มีโอกาสกราบพระอาจารย์ใหญ่ (พระอ๊อก ตอยะ สยาดอ) เป็นครั้งแรกที่บ้านของคุณตวน ตวน อู ในครั้งนั้นคุณกิ่งกาญจน์ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมในประเทศไทยต่อพระอาจารย์ใหญ่และ ได้นิมนต์พระอาจารย์ใหญ่มาประเทศไทยเพื่อดูสถานที่ ซึ่งแรกเริ่มคิดจะสร้างที่สวนป่าจังหวัดอุดรธานี

ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาจารย์ใหญ่ พะอ๊อก ตอยะ สยาดอ ได้เมตตารับนิมนต์เพื่อมาดูสถานที่สร้างสถานปฏิบัติธรรมทั้งที่จังหวัดอุดรธานี และที่จังหวัดอ่างทอง พระอาจารย์ใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดอ่างทองเป็นสถานที่เหมาะสมเพราะมีน้ำอุดมสมบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ่างทอง เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมที่ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2556โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์ฯ เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา ทั้งทางด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แนวทางการเรียน การสอน ทั้งภาคปริยัติ และปฏิบัตินั้น ยึดตามหลักคำสอนจากคัมภีร์วิสุทธิมรรค เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงแก่นแห่งพระสัทธรรมคำสอน ตามที่พระพุทธองค์ทรงวางแนวทางไว้โดยมีพระอาจารย์ใหญ่แห่งวัดพะอ๊อก ตอยะ ประเทศเมียนมาร์  ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องจากรัฐบาลพม่าว่า ท่านเป็น “อัครมหากัมมัฏฐานาจริยะ”  หมายถึง พระอาจารย์กัมมัฏฐานผู้ได้รับความเคารพอย่างสูง เป็นผู้วางหลักสูตรการสอน โดยพระอาจารย์ใหญ่ ได้ส่งพระกัมมัฏฐานาจริยะ มาประจำอยู่ที่ศูนย์อ่างทอง อย่างน้อยปีละ 1 องค์  

โดยในปีพุทธศักราช 2558 – 2560 ได้มอบหมายให้พระอาจารย์เรวตะ มาดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์ เพื่อให้การอบรม  และในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์ใหญ่มอบหมายให้พระอาจารย์วิมาละ  มาเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติของทั้งพระภิกษุ และแม่ชี  โดยมีพระรุจ โพธิญาณ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วย เพื่อให้การอบรมแก่พระภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกา มีพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และโยคีชาย-หญิง จากนานาชาติ เดินทางมาปฏิบัติธรรมในช่วงระหว่างเข้าพรรษา เป็นจำนวนมาก 

ในระหว่างปี ทางศูนย์จัดให้มีการอบรมกัมมัฎฐานคราวละ 14 วัน / 7 วัน / 3 วันบ้าง ปีละอย่างน้อย 6 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนา ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนมีการเปิดอบรมด้านปริยัติให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี อุบาสกและอุบาสิกา ทั้งหลักสูตรพระอภิธรรม พระวินัย และพระสูตร ปีละหลายครั้ง