พระวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วย

พระรุจ โพธิญาณ

พระรุจ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นบุตรชายคนแรกของคุณพ่อโรจน์ คุณแม่วิมล ดุลยากร สำเร็จการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากร  และการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประกอบอาชีพ  เป็นผู้จัดการโรงเรียนบรรจงรัตน์ และนายกสโมสรใจใสผู้จัดการความสุขให้แก่ เด็กๆ คุณครู ผู้ปกครอง ตลอดจนถึงเป็นวิทยากรจัดการความสุขให้แก่องค์กรต่างๆ

พระรุจบรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ ๔๖ ปี ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ที่ใต้ต้นโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดีย โดยมีพระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ)พระยศตอนนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากนั้นได้กลับมาศึกษาธรรมอยู่กับพระอาจารย์สมทบ ปรักกโม และย้ายมาสังกัดอยู่ที่วัดกลาง อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มปฏิบัติอานาปานสติตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค กับพระอาจารย์เรวตะตั้งแต่การจัดคอร์สครั้งแรก ที่ล้านนารีสอร์ทในปีนั้น  และอยู่ปฏิบัติฯ ศึกษาธรรมกับพระอาจารย์สมทบ ปรักกโมหนึ่งปี หลังจากนั้น ไปปฏิบัติต่อกับ พระอาจารย์เรวตะ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติวัดพะเอ้า รัฐมอญ ประเทศพม่าสองปี และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖โดยมีพระอาจารย์ปากูกุสยาดอ อูสุโพกะ เป็นพระอุปัชฌาย์ พรรษาที่สี่ไปปฏิบัติต่อกับพระอาจารย์ใหญ่ พะเอ้า ตอยะสยาดอ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ วัดพะเอ้า สาขาพินอูลวิน รัฐมัณฑะเลย์

ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ใหญ่ และพระอาจารย์เรวตะ ให้เป็นผู้ช่วยแนะนำการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาเบื้องต้น แก่ผู้ปฏิบัติธรรมนานาชาติทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

มีผลงานเขียนหนังสือ 4 เล่ม คือ มีอะไรน่าคิดชีวิต 50 ปี, ฉลาดในจิต, สะกิดใจให้บินออกจากทุกข์, สะกิดใจให้มีความสุข