Pa - Auk Tawya (Thailand)

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

อุปถัมภ์โดยมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

เป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติธรรมสาขาของวัดพะอ๊อกตอยะ (Pa-Auk Tawya Meditation Center)  ปฏิบัติธรรมตามแนวคำสอนของพระบรมศาสดา ทั้งสมถะและวิปัสสนา ตามหลักคำสอนคัมภีร์วิสุทธิมรรค

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานที่พะอ้อกตอยะ เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามที่พบในพระไตรปิฎก (พระบาลี) และอรรถกถาที่อธิบายไว้ แบบแผนการปฏิบัติธรรมนี้คือ ไตรสิกขาประกอบด้วย ๓ ส่วนเพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และการเจริญสมาธิ เพื่อเป็นพื้นฐานในการฝึกวิปัสสนา ปัญญา และเจริญไตรสิกขานี้คือ วิสุทธิ ๗ เป็น ๗ ขั้นความบริสุทธิ์ ซึ่งให้วิธีการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการชำระ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้บริสุทธิ์จากกิเลส เพื่อการบรรลุพระนิพพานได้ในชีวิตนี้

สื่อธรรมะใหม่ๆ

 • หนทางเดียวสู่พระนิพพาน
  (พระธรรมเทศนาพระอาจารย์ใหญ่)
 • ปฏิบัติอานาปานสติให้สำเร็จได้
  (พระธรรมเทศนาพระอาจารย์ใหญ่)
 • การบำเพ็ญบารมีในชีวิตประจำวัน
  (พระธรรมเทศนาพระอาจารย์เรวตะ)
 • ชีวิตเรากำลังแบกภาระอะไร
  (พระธรรมเทศนาพระอาจารย์เรวตะ)
 • ครึ่งชีวิตที่ผ่านมาได้อะไร
  (พระธรรมเทศนาพระอาจารย์รุจ โพธิญาณ)

ศูนย์สาขาทั่วโลก

ศูนย์สาขาของพะอ้อก มีอยู่กว่า 40 สาขาทั่วโลก, 29 สาขาอยู่ในประเทศพม่า นอกนั้นอยู่ในประเทศศรีลังกา สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนปาล สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน และประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรอบรม

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อเรา

65/6 หมู่ที่ 7 ตำบล จำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

paaukthailand@gmail.com

061 –  835 – 4445