ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง

เป็นหนึ่งในศูนย์ สาขาของวัดพะอ๊อกตอยะในประเทศเมียนมาร์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๖๕/๖หมู่  ๗ ตําบลจําปาหล่อ อําเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ภายใต้การสนับสนุนและบริหารงานโดยมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา (On The Path of The Buddha Foundation) โดยคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ดํารงตําแหน่งประธานมูลนิธิฯ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองมีจุดกําเนิดจากกิจกรรมของชมรมใฝ่ธรรมวันพุธ และพัฒนางานมาสู่การก่อตั้งมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา โดยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมด้านกัมมัฎฐาน ตามแนวทางของ พะอ๊อกตอยะวิปัสสนาธุระ (ประเทศไทย) อาจกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นคือ ชมรมใฝ่ธรรมวันพุธและมูลนิธิ “ตามรอยบาทพระศาสดา” ควบคู่กันไป

พระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อกตอยะสยาดอ
อัครมหากัมมัฎฐานาจริยะ

พระอาจารย์เรวตะ

ประธานกัมมัฏฐานาจริยะ  

ธัมมกถึกแห่งพะอ๊อกตอยะ

พระอาจารย์วิมละ ตะเซสยาดอ

พระกัมมัฏฐานาจริยะ

พระอาจารย์กุมาราภิวังสะ

พระกัมมัฏฐานาจริยะ

[heading align=”center”]พระผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์[/heading]

บรรยากาศ