กฏระเบียบพระภิกษุ/สามเณร

ระเบียบนี้สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ตามดุลพินิจของพระเถระผู้มีศีลเป็นที่รัก

แสดงใบสุทธิ

ภิกษุสามเณรที่มาปฏิบัติธรรมกรุณาแสดงใบสุทธิ และลงทะเบียนในสมุดทะเบียนให้เรียบร้อย

ภิกษุที่มีพรรษายังไม่ครบ

ภิกษุที่มีพรรษายังไม่ครบ ๕ และสามเณรต้องขอถือนิสัยกับพระเถระผู้สามารถแนะนำในพระธรรมวินัย

จำพรรษาตลอดไม่ได้

เมื่อได้รับเสนาสนะที่แจกให้แล้ว ถ้าไม่ใช่คราวจำพรรษาจะกันไว้ตลอดไม่ได้ เมื่อมีการให้ถือกันใหม่ต้องยินยอมด้วยดี และทำความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบๆ เสนาสนะอยู่เสมอ

ร่วมทำอุโบสถทุกกึ่งเดือน

ร่วมทำอุโบสถทุกกึ่งเดือน ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวัน และต้องให้ความอนุเคราะห์ในสังฆกรรม มีปริวาสเป็นต้น

(เว้นแต่มีเหตุที่เหมาะสมมี อาพาธเป็นต้น) สำหรับสามเณร ถ้าสรณคมน์ขาดคือผิดศีลข้อที่ 1 – 5 ข้อใดข้อหนึ่งต้องไปหาพระอุปัชฌาย์หรือพระเถระที่ถือนิสัย เพื่อรับสรณคมน์ใหม่ ถ้าผิดศีลข้อที่ 6 – 10 หรือในสิกขาบทที่เป็นโลกวัชชะและในข้อวัตรทั้งหลายต้องขอรับทัณฑกรรมจากพระอุปัชฌาย์หรือพระเถระที่ถือนิสัย

ประพฤติเคร่งครัด

ภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้ประพฤติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีความเคารพกันตามลำดับพรรษา และยอมรับการตักเตือนซึ่งกันและกันโดยธรรมโดยวินัย

ขวนขวายเพื่อท่องทรง

พระภิกษุและสามเณรควรขวนขวายเพื่อท่องทรงจำภิกขุปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์ให้ได้

ช่วยกันรับทำกิจของสงฆ์

ภิกษุสามเณรควรช่วยกันรับทำกิจของสงฆ์ที่เกิดขึ้นมีทำความสะอาดศาลาปฏิบัติ หอฉัน ห้องน้ำรวม กวาดถนน และ ตีระฆังเป็นต้น

ต้องสละวัตถุนิสสัคคีย์

ถ้ามีวัตถุที่เป็นนิสสัคคีย์ เช่น เงิน ทอง ทั้งที่มีมา หรือเก็บไว้ที่อื่น เช่น ฝากธนาคาร เป็นต้น ต้องสละวัตถุนิสสัคคีย์เหล่านั้นทั้งหมด เพื่อชำระศีลให้หมดจด เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม

ห้ามดูหมอ ให้หวย

ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเหตุอยู่ไม่ผาสุกแห่งเพื่อนสหธรรมิกผู้มีศีลเป็นที่รักหรืออันเป็นเหตุทำลายอาชีวปริสุทธิศีล มีดูหมอ ให้หวยเป็นต้น

ไม่นำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย

ไม่นำสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามาในสำนักปฏิบัติโดยเด็ดขาด

งดใช้อินเตอร์เน็ต

ภิกษุสามเณรไม่ควรใช้อินเตอร์เน็ตอันเป็นเหตุทำลายสมาธิ เว้นแต่ภิกษุที่ได้รับอนุญาตในบางกรณีจากพระเถระเท่านั้น

งดใช้โทรศัพท์มือถือ

ภิกษุ สามเณรงดใช้โทรศัพท์มือถือ หากมีความจำเป็นให้ติดต่อที่สำนักงานเท่านั้น