สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารพักโยคีหญิง

อาคารพักโยคีหญิง มีจำนวน 6 อาคาร มีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 48 ห้อง ภายในห้องประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

เตียงนอน 2 เตียง

พร้อมเครื่องนอน

ห้องน้ำ

พัดลม

ตู้เก็บเสื้อผ้า

ระเบียงตากผ้า 

อาคารพักโยคีชาย

มีจำนวน 2 อาคาร มีห้องพักรวม 16 ห้อง ภายในห้องประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้

เตียงนอน 2 เตียง

พร้อมเครื่องนอน

ห้องน้ำ

พัดลม

ตู้เก็บเสื้อผ้า

ระเบียงตากผ้า 

ห้องอาหาร

เปิดให้บริการอาหารเช้า
เวลา 6.30 – 7.30 น.
อาหารกลางวัน เวลา 10.30 – 12.00 น.
และบริการน้ำปานะ เวลา 16.30 น.

ห้องปฏิบัติธรรมใหญ่

เปิดใช้ในเวลาที่มีการจัดอบรม
โครงการวิปัสสนา จำนวน 80
120 คน
หรือใช้ฟังธรรมพิเศษ
สามารถจุคนได้ 150
200 คน
 

หอปฏิบัติธรรมเล็ก

เปิดให้โยคีหญิง
สามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติธรรมรวม เป็น
อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่าง บรรจุผู้ปฏิบัติได้
จำนวน 8
12 คน  ชั้นบน
บรรจุผู้ปฏิบัติได้จำนวน 8
12 คน
 

หอสวดมนต์

(ทำวัตรเช้า 04.00 – 04.30 น.)
(ทำวัตรเย็น 18.00 – 18.30 น.) 
 
ชั้นบนสำหรับพระภิกษุ และโยคีชาย 
ชั้นล่าง สำหรับแม่ชี และโยคีหญิง