พระวิปัสสนาจารย์

พระอาจารย์วิมะละ (ตะเซสยาดอ)

พระกัมมัฏฐานาจริยะ 

   พระอาจารย์ใหญ่วิมาละ (Taze Sayadaw) เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1950 และได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 9 ปี โดยท่านอาจารย์จากหมู่บ้านเอ็ท ทาว์ (Et-Taw Village Sayadaw) ท่านพระอาจารย์นันติยา (Nandiya) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้เริ่มศึกษาพุทธศาสนาและภาษาบาลี 

   เมื่อย่างเข้าอายุ19 ปี ในขณะที่พำนักที่วัดนันทยามะ (Nandayama Monastery) ณ เมืองชเวโบท่านผ่านการสอบนักธรรมระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง จนกระทั้งอุปสมบทเป็นพระภิกษุตอนอายุ 20 ปี ศึกษาปริยัติหลักสูตรบาลีอย่างต่อเนื่องจากพรรษาแรก ณ วัดนันทยามะ(Nandayama Monastery)   เมืองมัณฑเลย์ จวบจนปี ค.ศ.1975 ซึ่งในขณะนั้นท่านอายุ 29 ปี  ท่านอาจารย์ได้รับสมญานาม Sasanadhaja Dhammacariya จากรัฐบาลเมียนมาร์ ท่านเป็นครูผู้สอนปริยัติหลักสูตรบาลี ณ วัด Asokayam Monastery และรับตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 1997 ท่านเริ่มศึกษาต่ออีกครั้งโดยร่ำเรียนในภาควิชาภาษาบาลีของมหาวิทยาลัย บานาราส์ ฮินดู (Banaras Hindu University (B.H.U.) ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย และในปี ค.ศ.1999 ท่านได้รับปริญญาโทพุทธศึกษาภาษาบาลี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เมื่ออายุ 49 ปี 

   เมื่อถึงปี ค.ศ. 2002 ท่านได้เข้าพบและขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อกตอยะ สยาดอ เกี่ยวกับการศึกษาฝึกปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสมาธิ ซึ่งในเวลาต่อมาท่านได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ใหญ่ ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงโยคีผู้เข้าร่วมศึกษา ฝึกฝนเรื่องสมถะและวิปัสสนา ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมพะอ๊อกตอยะ ณ เมืองเมาะละเมียง นอกจากนี้ท่านยังเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรคณะสงฆ์ ณ เมืองเมาะละเมียง (Shwe Kyin) 

   ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอาวุโสของศูนย์ปฎิบัติธรรมพะอ๊อกตอยะ เมืองเมาะละเมียง นอกจากนี้ยังคงให้การสนับสนุนการเผยแผ่ศาสนาพุทธและทำงานสอนในบางคราวที่ PAMC ณ ประเทศ สิงค์โปร์อีกด้วย 

พระอาจารย์กุมาราภิวังสะ

1975 เกิด ณ เมืองเล็กๆ ชื่อกาว์ ลิน (Kaw Lin) จังหวัดสกาย (Sagaing) ประเทศเมียนมาร์ 

1988 บรรพชาเป็นสามเณร ณ เมืองกาว์ ลิน(Kaw Lin) จังหวัดสกาย(Sagaing) ประเทศเมียนมาร์ 

1995 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ เมืองบาหาน(Bahan) ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  

1988-1993 ศึกษาพระไตรปิฏกเบื้องต้น ณ เมืองกาว์ลิน(Kaw Lin) จังหวัดสกาย (Sagaing)ประเทศเมียนมาร์ 

1994-1998 ศึกษาพระไตรปิฎกขั้นสูง ณ ศูนย์พุทธรรมศึกษา  ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ 

1998 ผ่านการสอบการศึกษาขั้นธรรมจริยา (Dhammacariya – Teacher of the Dhamma) 

1999 สอนพุทธศาสนา ณ ศูนย์พุทธรรมศึกษา เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  

2001-2004 ศึกษาเพิ่มเติมพระไตรปิฎกชั้นสูง และเป็นอาจารย์สอนพระภิกษุสงฆ์อาวุโส 

ณ ศูนย์พุทธรรมศึกษา เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์  

2003 ผ่านการสอบการศึกษา Abhivamsa (Master Degree of Relegion)   จากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ 

2004-2005 ฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิสมถะและวิปัสสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พะอ๊อกตอยะ รัฐมอญ 

ประเทศเมียนมาร์  

2005-2010 สอนพุทธศาสนาแด่พระภิกษุสงฆ์อาวุโส ณ ศูนย์พุทธรรมศึกษาย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ 

2010-2011 ฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิสมถะและวิปัสสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พะอ๊อกตอยะ รัฐมอญ 

ประเทศเมียนมาร์  

2012 จำพรรษา ณ ประเทศอินโดนิเซีย เผยแผ่พระธรรมคำสอน ณ ประเทศสิงค์โปร์ 

2013 ศึกษาฝึกอบรมเพื่อเป็นครูสอนการเจริญสมาธิสมถะและวิปัสสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม 

พระอ๊อกตอยะ ศูนย์สาขา ณ เมือง ปยิน อูลวิน (Pyin Oo Lwin) เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 

2013-2014 ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระธรรมคำสอน จำพรรษา ณ ประเทศไต้หวัน  

2015-ปัจจุบัน ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระธรรมคำสอน จำพรรษา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพะอ๊อกตอยะ 

ศูนย์สาขา ณ เมือง ปยิน อู ลวิน Pyin Oo Lwin)เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 

พระอาจารย์เรวตะ

   พระอาจารย์เรวตะ ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔  ณ เมืองเมาะละเหมียง เป็นบุตรชายคนที่ ๘ ของคุณพ่อสาธร (ทวี บุญพิทักษ์) ชาวอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคุณแม่เมียะ จิ่ง ชาวเมืองเมาะละเหมียง รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์  สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งในปี พ.ศ.๒๕๓๗ และประกอบอาชีพส่วนตัว โดยสอนคอมพิวเตอร์ที่ถิ่นกำเนิด  เป็นเวลา ๕ ปี 

   พระอาจารย์เรวตะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพะเอ้า ตอยะ เมืองเมาะละเหมียง  พระอุปัชฌาย์คือ พระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะ สยาดอ (อู อาจิณณะ) อัครมหากัมมัฏฐานาจริยะ 

   พระอาจารย์เรวตะปฏิบัติกรรมฐานภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ใหญ่  พะอ๊อก ตอยะสยาดอ สยาดอ อู จิตตระ และสยาดอ อู ศีละ  และได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฏกและอรรถกถาโดยภาษาบาลี เมียนมาร์ อังกฤษ และไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน พระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะสยาดอ ได้มอบหมายให้พระอาจารย์เรวตะทำหน้าที่พระกัมมัฏฐานาจารย์ สอนสมถะและวิปัสสนาแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งเถรวาทและมหายาน จาก ๒๔ ประเทศ กว่า ๒๐๐ ท่านที่วัดพะอ๊อก ตอยะ ประเทศเมียนมาร์  รวมทั้งสอนแก่พระภิกษุชาวเมียนมาร์บางส่วน ตลอดจนฝึกสอนผู้ที่ปฏิบัติสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นกัมมัฏฐานาจารย์ต่อไป  

   พระอาจารย์เรวตะ มักได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดต่างๆ ในประเทศเมียนมาร์บ่อยครั้งและได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติทั้งที่วัดพะอ๊อก ตอยะ และต่างประเทศหลายครั้ง 

   ในพ.ศ. ๒๕๔๘  พระอาจารย์เรวตะได้รับอาราธนาให้ไปสอนกัมมัฏฐานหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะ ที่ประเทศสิงคโปร์  

   ในพ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๕  พระอาจารย์เรวตะได้รับอาราธนาให้ไปสอนกัมมัฏฐานที่ประเทศแลตเวีย เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย  

   พระอาจารย์เรวตะเขียนหนังสือร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะเป็น ภาษาเมียนมาร์ ๓ เล่ม และผลงานส่วนตัวเป็นภาษาไทย ๓ เล่มคือ “ตื่นเถิด ชาวโลก!”  “ผู้แบกภาระ” “อันเตวาสิก”  และท่านได้ดูแลตรวจทานการแปลคู่มือการปฏิบัติธรรมและหนังสือธรรมะทั้งของพระอาจารย์ใหญ่ และของท่านจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  ตลอดจนได้เขียนหนังสือธรรมะเป็นภาษาเมียนมาร์อีก หลายเล่ม  มีซีดีธรรมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษที่แสดงในประเทศแลตเวีย เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอีกหลายประเทศ  

   ในปลายปีพ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาจารย์เรวตะได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ใหญ่ให้เป็นเลขาธิการที่วัดพะอ๊อก ตอยะ ประเทศเมียนมาร์  มีหน้าที่ผลิตกัมมัฏฐานาจารย์  พระอาจารย์เรวตะสามารถพูดได้ ๓ ภาษาคือ เมียนมาร์ อังกฤษ และไทย  คนไทยที่สนใจมาปฏิบัติธรรมที่วัดพะอ๊อก ตอยะ จึงสามารถส่งอารมณ์ เป็นภาษาไทยกับพระอาจารย์เรวตะได้ 

การเดินทางมาสู่ประเทศไทย 

ครั้งที่ ๑                เดือนเมษายน พฤษภาคม  ๒๕๕๕แสดงธรรม           –    ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในหัวข้อ เรื่อง”แด่บุคคลที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้า” 

ได้รับนิมนต์ให้เปิดอบรมกัมมัฏฐาน ให้แก่พระภิกษุและโยคี  ณ ลานนา รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่  

ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม  ๒๕๕๖ แสดงธรรมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เรื่อง  “การเดินทางเพื่อการค้นพบตนเอง” และ เรื่อง  “การสร้างบารมีให้บริบูรณ์ในชีวิตประจำวัน” 

ได้รับอารธนาเปิดอบรมกัมมัฏฐาน  ณ ศูนย์ปฏิบัติกัมมัฏฐาน มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๗ แสดงธรรมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เรื่อง “ความหวังที่เกิดจากความคิดเห็นของตนเอง” 

ได้รับอารธนา เปิดอบรมกัมมัฎฐาน ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ พระอาจารย์เรวตะได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ใหญ่ ให้มาประจำที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ซึ่งเป็นศูนย์สาขาของพระอ๊อก ตอยะ ในประเทศไทย  และจำพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เป็นเวลา ๓ ปี ได้อบรมกัมมัฎฐานให้แก่พระภิกษุและแม่ชี ตลอดจนโยคีชาวเมียนมาร์ ชาวไทย และชาวต่างชาติจากนานาประเทศทั้งชาวตะวันตกและชาวเอเชีย  

   ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในระหว่างที่พระอาจารย์เรวตะ ไปให้การอบรมกัมมัฏฐานแก่พระภิกษุที่กำลังฝึกฝนตนอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นพระกัมมัฎฐานาจารย์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมของพะอ๊อก ตอยะ ที่เมืองเฮโฮ ประเทศเมียนมาร์ พระอาจารย์เรวตะได้มอบหมายให้พระรุจ  โพธิญาณ  ซึ่งเป็นลูกศิษย์และพระผู้ช่วยของท่าน  ดูแลให้การอบรมกัมมัฎฐานแก่พระภิกษุ แม่ชี และโยคีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง