โครงการอบรมกัมมัฏฐาน 3 วัน “เมตตาภาวนา โดยพระอาจารย์มหาภูมิชาย อัคคปัญโญ” 

ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2566 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีจิตใจที่เกิดปิติ ปัสสัทธิ สุข และทำให้เกิดสมาธิได้

อย่างมีกำลัง  ดังมีคำกล่าวไว้ว่า

“ภิกษุผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา อุทิศเพื่อคําสอนของพระบรมศาสดา

ย่อมได้ซึ่งสันติแห่งนิพพานได้เร็ว อันระงับสังขารทั้งปวง” 

อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ภิกขุวรรคที่๒๕ เรื่องสัมพหุลภิกษุ [๒๕๘]

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ bit.ly/3YNPCOR

 

เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้ประสานงานโครงการจะส่งเอกสารยืนยันให้ทาง email 

ที่ท่านแจ้งไว้ในใบสมัคร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Line :@aim-2014