1.  อาคารปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ  เป็นอาคาร  2  ชั้น  1  หลัง

 

2.  อาคารหอฉัน (ที่พระรับบาตร) และเป็นที่รับประทานอาหารของฆราวาส  1  หลัง

 

3.  อาคารปฏิบัติธรรมของฆราวาสชั้นเดียว  1  หลัง

 

4.  อาคารพุทธปรินิพพาน  1  หลัง

 

5.  อาคารสำนักงาน  2  ชั้น  1  หลัง

 

6.  เรือนสอบอารมณ์ ชั้นเดียว  1  หลัง

 

7.  ศาลาปฏิบัติธรรมอาคารนอกของฆราวาส  1  หลัง

 

8. อาคารปฏิบัติธรรมหลังเล็ก

 

9. อาคารปฎิบัติธรรม 2 ชั้น

 

10. ห้องน้ำสาธารณะ  2  หลัง

11. ห้องครัว  1  หลัง

 

12. เรือนบริการในส่วนของโยคี  1  หลัง

13.  อาคารเก็บของ  1  หลัง