1.  กุฏิพระเถระและวิปัสสนาจารย์  กุฏิ 2 ชั้น  5  หลัง

 

2.  กุฏิพระเถระผู้มีอายุ   ชั้นเดียว   2  ห้องนอน 1 หลัง

 

3.  กุฏิชั้นเดียว หลังละ 2  ห้องนอน  จำนวน  6  หลัง

 

4 . กุฏิ  2  ชั้น หลังละ 4  ห้องนอน     จำนวน  7  หลัง

 

5.  อาคาร  2  ชั้น   หลังละ 6  ห้องนอน  จำนวน  1  หลัง

 

6  อาคาร 2  ชั้น    หลังละ 8  ห้องนอน   จำนวน  3  หลัง