๑. ลงทะเบียนขอใช้ห้องพักทุกครั้ง
๒. เจ้าหน้าที่จะจัดห้องพักให้ท่านตามที่เห็นสมควร
๓. ไม่อนุญาตให้นำบุคคลอื่นมาพักอาศัยร่วมด้วยโดยไม่ได้รับอนุญาต
๔. ห้ามนำอาหารทุกชนิดมาเก็บและรับประทานในห้องพัก ตลอดจนห้ามประกอบอาหารในห้องพัก โดยเด็ดขาด
๕. ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ศูนย์ฯจัดให้ตามรายการที่แนบ ว่ามีครบและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้สอยได้ ถ้าพบว่าไม่ครบหรือชำรุด ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าอยู่อาศัย หากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือหายในระหว่างที่ท่านพักอาศัย อาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ
๖. ท่านต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดอยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดจนดูแลความสะอาดระเบียงด้านหน้าและหลังห้องพัก
๗. ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้พักอาศัยร่วมกันในห้องและในอาคารที่พัก
๘. ทิ้งขยะ เศษผง ลงในอุปกรณ์ที่จัดไว้ให้ และนำไปทิ้งในสถานที่ๆศูนย์ฯจัดไว้รองรับ
๙. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในห้องพักและในศูนย์ปฏิบัติธรรม ตลอดจนห้ามเก็บเศษอาหารไปเลี้ยงแมว สุนัข ฯลฯ ในศูนย์
๑๐. การซักล้างเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ให้ตากผ้าในบริเวณที่จัดไว้ ไม่นำออกไปตากบนลูกกรงระเบียงหรือบนต้นไม้ ซึ่งจะทำให้เสียทัศนียภาพของอาคาร
๑๑. ห้ามปรับปรุง ต่อเติมห้องพักและอุปกรณ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ก่อน
๑๒. กรุณาถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท ปิดไฟ-ปิดน้ำ ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง

 

ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือ เพื่อสถานที่แห่งนี้จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สวยงาม สะอาด สะดวกสบายต่อการเจริญกัมมัฏฐาน และขออนุโมทนา