๑. คำจำกัดความ
คำว่า “ทุน” หมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้ามาพักอาศัยในศูนย์ฯ เพื่อการปฏิบัติธรรมระยะยาว ค่าใช้จ่ายรวมถึง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ทั้งนี้ “ทุน” ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล
๒. ระยะเวลาของการให้ทุน
ศูนย์ฯให้ทุนด้วยการพิจารณาเป็นรายบุคคลโดยคณะกรรมการของศูนย์ฯ ระยะเวลาในการให้ทุนเป็นเวลา ๑ ปี และจะมีการทบทวนการให้ทุนทุกปี
๓. ระเบียบของการรับทุน
๓.๑ มีผู้ออกใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร จากบุคคลที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองให้ความเชื่อถือ
๓.๒ ผ่านการตรวจสุขภาพตามรายการที่ศูนย์ฯกำหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเป็นของผู้สมัคร โดยตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐ หรือรพ.เอกชนที่น่าเชื่อถือ และนำผลการตรวจสุขภาพมาประกอบการพิจารณา
๓.๓ ไม่มีผู้อุปการะและหรือมีเงินทุนสำรองไม่เพียงพอ
๓.๔ ไม่มีพฤติกรรมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
๓.๕ เข้าห้องปฏิบัติกัมมัฏฐานตามตามตารางเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า ๘๐%
๓.๖ ทำข้อวัตรตามที่ศูนย์ฯกำหนด อาทิ เช่น ทำความสะอาดห้องพัก / ทำความสะอาดระเบียงทางเดิน / ทำเวรความสะอาดห้องปฏิบัติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย / เก็บกวาดใบไม้ตามบริเวณอาคารที่ตนเองพัก / เป็นจิตอาสาเมื่อทางศูนย์จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ
๓.๗ การเข้า-ออก จากศูนย์ฯต้องได้รับอนุญาต เช่น กรณีไปพบแพทย์ / กรณีฉุกเฉิน-ญาติป่วย / ลาไปเรียน ฯ โดยกรอกแบบฟอร์มการเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เซ็นรับทราบ
๓.๘ สำหรับแม่ชีที่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการให้ทุนตั้งแต่ข้อ ๑–๓.๗ ตลอดจนระเบียบของศูนย์ฯในการใช้สถานที่และระเบียบปฏิบัติธรรม จะได้รับการพิจารณาให้ทุนภายใน ๓๐ วัน(หลังจากศูนย์ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว)
๓.๙ ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาการรับทุน หากแม่ชีมีความประสงค์ที่จะเข้าอยู่ในศูนย์เพื่อรอฟังผลการพิจารณา มีค่าบำรุงศูนย์เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๓.๑๐ คณะกรรมการของศูนย์ฯ จะพิจารณาให้ทุนในสัดส่วนที่เห็นสมควรเป็นรายบุคคล

 

ฆราวาสที่แจ้งความประสงค์ขอบวชเป็นแม่ชี
๑. ต้องเข้ามาเป็นโยคีปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
๒. ร่วมทำบุญบำรุงสถานที่ และอาหาร เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอดระยะที่รอผลการพิจารณา
๓. มีหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคล หรือสถาบันที่ทางศูนย์ฯให้ความเชื่อถือ
๔. มีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพตามรายการที่ศูนย์ฯ ระบุ โดยต้องตรวจที่ รพ.รัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ แล้ว ให้นำผลการตรวจสุขภาพพร้อมเอกสารอื่น ๆมายื่น เพื่อประกอบการพิจารณา
๕. มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่ดูแลตนเองได้
๖. เข้าห้องปฏิบัติกัมมัฏฐานตามตารางเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่า ๘๐%
๗. ช่วยงานตามที่ศูนย์ฯกำหนด เช่น ทำความสะอาดห้องพักให้สะอาด / ทำความสะอาดระเบียงทางเดิน / ทำเวรความสะอาดห้องปฏิบัติธรรมตามที่ได้รับมอบหมาย / เก็บกวาดใบไม้ตามบริเวณอาคารที่ตนเองพัก / เป็นจิตอาสาเมื่อทางศูนย์ฯจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆ
๘. การเข้า-ออก จากศูนย์ฯ ต้องได้รับอนุญาต อาทิเช่น กรณีไปพบแพทย์ / กรณีฉุกเฉิน-ญาติป่วย / ลาไปเรียน โดยลงทะเบียนการเข้า-ออก และมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯเซ็นรับทราบ
๙. เตรียมเครื่องบวชด้วยตนเอง
๑๐. คณะกรรมการศูนย์ฯ จะมีการพิจารณาใบสมัครเดือนละ ๑ ครั้ง