พระอาจารย์เรวตะ

ประธานกัมมัฏฐานาจริยะ ธัมมกถิกะ แห่งพะอ๊อก ตอยะ

พระอาจารย์เรวตะถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ เมืองหมอละเหมียง รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ ท่านเป็นบุตรชายคนที่ ๘ ของคุณพ่อสาธ (ทวี บุญพิทักษ์) ชาวอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และคุณแม่เมียะ เซิน (ชาวเมืองหมอละเหมียง รัฐมอญ)

ท่านสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้งในปีพ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่เมืองหมอละเหมียงเป็นเวลา ๕ ปี

ท่านเรวตะอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติพะเอ้า ตอยะ เมืองหมอละเหมียง รัฐมอญ ประเทศเมียนมาร์ พระอุปัชฌาย์คือ พระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะสยาดอ (อู อาจิณณะ) อัครมหากัมมัฏฐานาจริยะ

ท่านเรวตะปฏิบัติกรรมฐานภายใต้การแนะนำของพระอาจารย์ใหญ่ พะอ๊อก ตอยะสยาดอ(อู อาจิณณะ) สยาดออู จิตตระ และสยาดออู ศีละ

ท่านเรวตะได้ศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฏกและอรรถกถาโดยภาษาบาลี เมียนมาร์ อังกฤษ และไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และยังศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะสยาดอ ได้มอบหมายให้ท่านเรวตะทำหน้าที่เป็นพระกัมมัฏฐานาจารย์ สอนสมถะและวิปัสสนาแก่ผู้ปฏิบัติธรรมนานาชาติทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ทั้งเถรวาทและมหายาน ที่พะอ๊อก ตอยะ จาก ๒๔ ประเทศ กว่า ๒๐๐ ท่าน รวมทั้งสอนแก่พระภิกษุชาวเมียนมาร์บางส่วน ตลอดจนฝึกสอนผู้ที่ปฏิบัติสำเร็จแล้วเพื่อให้เป็นกัมมัฏฐานาจารย์ต่อไป ท่านมักได้รับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนาภาษาเมียนมาร์ที่วัดต่างๆในประเทศเมียนมาร์บ่อยครั้ง และท่านได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติทั้งที่พะอ๊อก ตอยะ และต่างประเทศหลายครั้ง

ท่านเรวตะเขียนหนังสือร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะเป็นภาษาเมียนมาร์ ๓ เล่ม และผลงานส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษ ๓ เล่มคือ “ตื่นเถิด ชาวโลก!” “ผู้แบกภาระ” “อันเตวาสิก” นอกจากนั้น ยังมีธรรมบรรยายภาษาอังกฤษอีกจำนวนมากในรูปแบบซีดี ที่ท่านแสดงที่ประเทศ แลตเวีย เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการพิมพ์เป็นหนังสืออังกฤษและไทย

ในพ.ศ. ๒๕๔๘ ท่านเรวตะได้รับอาราธนาให้ไปสอนกัมมัฏฐานหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อก ตอยะ ที่ประเทศสิงคโปร์

ในพ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๕ ท่านเรวตะได้รับอาราธนาให้ไปสอนกัมมัฏฐานที่ประเทศแลตเวีย เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ในพ.ศ. ๒๕๕๑ ท่านได้เขียนหนังสือธรรมะเป็นภาษาเมียนมาร์ ที่ได้รับการจัดพิมพ์แล้วอีกหลายเล่ม และท่านได้ดูแลตรวจทานการแปลคู่มือการปฏิบัติธรรมและหนังสือธรรมะทั้งของพระอาจารย์ใหญ่ และของท่านจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ในปลายปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ท่านเรวตะได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ใหญ่ให้เป็นเลขาธิการที่พะอ๊อก ตอยะ มีหน้าที่ผลิตกัมมัฏฐานาจารย์ ท่านเรวตะสามารถพูดได้ ๓ ภาษาคือ เมียนมาร์ อังกฤษ และไทย คนไทยที่สนใจไปปฏิบัติธรรมที่พะอ๊อก ตอยะ จึงสามารถส่งอารมณ์ เป็นภาษาไทยกับพระอาจารย์เรวตะได้

 

การเดินทางมาสู่ประเทศไทย

ครั้งที่ ๑ เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕

แสดงธรรม : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เรื่อง “แด่บุคคลที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้า”
: องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
เรื่อง”แด่บุคคลที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้า”
สอนกรรมฐาน : ณ ลานนา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖
แสดงธรรม : องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
เรื่อง “การเดินทางเพื่อการค้นพบตนเอง”
เรื่อง “การสร้างบารมีให้บริบูรณ์ในชีวิตประจำวัน”
สอนกรรมฐาน : ศูนย์ปฏิบัติกรรมฐาน มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ ๓ กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗
แสดงธรรม : องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
เรื่อง “ความหวังที่เกิดจากความคิดเห็นของตนเอง”
สอนกรรมฐาน : ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา