พระอาจารย์วิมะละ (ตะเซสยาดอ)

พระกัมมัฏฐานาจริยะ

 

พระอาจารย์ใหญ่วิมาละ (Taze Sayadaw) เกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1950 และได้รับ      การบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 9 ปี โดยท่านอาจารย์จากหมู่บ้านเอ็ท ทาว์ (Et-Taw Village Sayadaw) ท่านพระอาจารย์นันติยา (Nandiya) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านได้เริ่มศึกษาพุธศาสนาและภาษาบาลีเรื่อยมา

 

เมื่อย่างเข้าอายุ19 ปี ในขณะที่พำนักที่วัดนันทยามะ (Nandayama Monastery) ณ เมืองชเวโบท่านผ่านการสอบนักธรรมระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง จนกระทั้งอุปสมบทเป็นพระภิกษุตอนอายุ 20 ปี ท่านศึกษาปริยัติหลักสูตรบาลีอย่างต่อเนื่องจากพรรษาแรก ณ วัดนันทยามะ(Nandayama Monastery)   เมืองมัณฑเลย์ จวบจนปี ค.ศ.1975 ซึ่งในขณะนั้นท่านอายุ 29 ปี  ท่านอาจารย์ได้รับสมญานาม Sasanadhaja          Dhammacariya จากรัฐบาลเมียนมาร์ ท่านเป็นครูผู้สอนปริยัติหลักสูตรบาลี ณ วัด Asokayam Monastery และรับตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 1997 ท่านเริ่มศึกษาต่ออีกครั้งโดยร่ำเรียนในภาควิชา    ภาษาบาลีของมหาวิทยาลัย บานาราส์ ฮินดู (Banaras Hindu University (B.H.U.) ณ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย และในปี ค.ศ.1999 ท่านได้รับปริญญาโทพุทธนศึกษาภาษาบาลี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เมื่ออายุ 49 ปี

 

เมื่อถึงปี ค.ศ. 2002 ท่านได้เข้าพบและขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อกตอยะ สยาดอ ที่เคารพเกี่ยวกับการศึกษาฝึกปฏิบัติสมถะและวิปัสนาสมาธิ ซึ่งในเวลาต่อมาท่านเองได้ให้ความรู้คำแนะนำแก่พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงโยคีผู้เข้าร่วมศึกษาฝึกฝนเรื่องสมถะและวิปัสนาสมาธิ ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมพะอ๊อกตอยะ ณ เมืองเมาะละเมียง นอกจากนี้ท่านยังเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรคณะสงฆ์ ณ เมืองเมาะละเมียง (Shwe Kyin)

 

ท่านพระอาจารย์ใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอาวุโสของศูนย์ปฎิบัติธรรมพะอ๊อกตอยะ เมืองเมาะละเมียง นอกจากนี้ยังคงให้การสนับสนุนการเผยแผ่ศาสนาพุทธและทำงานสอนในบางคราวที่ PAMC ณ ประเทศ สิงค์โปร์อีกด้วย