ประวัติของท่านพระอาจารย์กุมาราภิวังสะ

1975 เกิด ณ เมืองเล็กๆ ชื่อกาว์ ลิน (Kaw Lin) จังหวัดสกาย (Sagaing) ประเทศเมียนมาร์
1988 บรรพชาเป็นสามเณร ณ เมืองกาว์ ลิน(Kaw Lin) จังหวัดสกาย(Sagaing) ประเทศเมียนมาร์
1995 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ เมืองบาหาน(Bahan) ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
1988-1993 ศึกษาพระไตรปิฏกเบื้องต้น ณ เมืองกาว์ลิน(Kaw Lin) จังหวัดสกาย (Sagaing)ประเทศเมียนมาร์
1994-1998 ศึกษาพระไตรปิฎกขั้นสูง ณ ศูนย์พุทธรรมศึกษา  ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
1998 ผ่านการสอบการศึกษาขั้นธรรมจริยา (Dhammacariya – Teacher of the Dhamma)
1999 สอนพุทธศานา ณ ศูนย์พุทธรรมศึกษา เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
2001-2004 ศึกษาเพิ่มเติมพระไตรปิฏกชั้นสูง และเป็นอาจารย์สอนพระภิกษุสงฆ์อาวุโส
ณ ศูนย์พุทธรรมศึกษา เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
2003 ผ่านการสอบการศึกษาAbhivamsa(Master Degree of Relegion)   จากเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
2004-2005 ฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิสมถะและวิปัสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พะอ๊อกตอยะ รัฐมอญ
ประเทศเมียนมาร์
2005-2010 สอนพุทธศานาแด่พระภิกษุสงฆ์อาวุโส ณ ศูนย์พุทธรรมศึกษา ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
2010-2011 ฝึกปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิสมถะและวิปัสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม พะอ๊อกตอยะ รัฐมอญ
ประเทศเมียนมาร์
2012 จำพรรษา ณ ประเทศอินโดนิเซีย เผยแผ่พระธรรมคำสอน ณ ประเทศสิงค์โปร์
2013 ศึกษาฝึกอบรมเพื่อเป็นครูสอนการเจริญสมาธิสมถะและวิปัสนา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
พระอ๊อกตอยะ ศูนย์สาขา ณ เมือง ปยิน อู ลวิน (Pyin Oo Lwin) เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
2013-2014 ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระธรรมคำสอน จำพรรษา ณ ประเทศไต้หวัน
2015-2017 ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระธรรมคำสอน จำพรรษา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพะอ๊อกตอยะ
ศูนย์สาขา ณ เมือง ปยิน อู ลวิน Pyin Oo Lwin)เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์