เวลา กิจกรรม
๓.๓๐ น.   ตื่นนอน
๔.๐๐-๕.๓๐ น.   สวดมนต์ทําวัตรเช้า และ นั่งปฏิบัติกลุ่ม
๕.๔๕ น.   โดยประมาณ บิณฑบาตเช้า (เวลาของการบิณฑบาตขึ้นอยู่กับเวลาของรุ่งอรุณ)
๗.๐๐-๗.๓๐ น.   ทําความสะอาดกุฏิ
๗.๓๐-๙.๐๐ น.   นั่งปฏิบัติกลุ่ม
๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.   สอบอารมณ์ / เดินจงกรม / เวลาส่วนตัว
๑๐.๑๐ น.   (โดยประมาณ) บิณฑบาตเพล
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.   นั่งปฏิบัติกลุ่ม
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.   สอบอารมณ์ / เดินจงกรม
๑๕.๓๐-๑๗.๐๐ น.   นั่งปฏิบัติกลุ่ม
๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.   สอบอารมณ์ / เวลาการทํางาน / เวลาส่วนตัว
๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น.   ทําวัตรเย็น และ นั่งปฏิบัติกลุ่ม
๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.   ธรรมเทศนา  (ถ้ามี)