๑.  ภิกษุสามเณรที่มาปฏิบัติธรรมกรุณาแสดงใบสุทธิ และลงทะเบียนในสมุดทะเบียนให้เรียบร้อย

๒.  ถ้ามีวัตถุที่เป็นนิสสัคคีย์  เช่น เงิน ทอง ทั้งที่มีมา หรือเก็บไว้ที่อื่น เช่น ฝากธนาคาร เป็นต้น ต้องสละวัตถุนิสสัคคีย์เหล่านั้นทั้งหมด  เพื่อชำระศีลให้หมดจด  เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม

๓.  เมื่อได้รับเสนาสนะที่แจกให้แล้ว  ถ้าไม่ใช่คราวจำพรรษาจะกันไว้ตลอดไม่ได้ เมื่อมีการให้ถือกันใหม่ต้องยินยอมด้วยดี และทำความสะอาดทั้งภายในและบริเวณรอบๆ เสนาสนะอยู่เสมอ

๔.  ร่วมทำอุโบสถทุกกึ่งเดือน ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นทุกวัน  และต้องให้ความอนุเคราะห์ในสังฆกรรม  มีปริวาสเป็นต้น (เว้นแต่มีเหตุที่เหมาะสมมี อาพาธเป็นต้น) สำหรับสามเณร  ถ้าสรณคมน์ขาดคือผิดศีลข้อที่   ๑-๕ ข้อใดข้อหนึ่งต้องไปหาพระอุปัชฌาย์หรือพระเถระที่ถือนิสัย  เพื่อรับสรณคมน์ใหม่  ถ้าผิดศีลข้อที่ ๖-๑๐ หรือในสิกขาบทที่เป็นโลกวัชชะและในข้อวัตรทั้งหลายต้องขอรับทัณฑกรรมจากพระอุปัชฌาย์หรือพระเถระที่ถือนิสัย

๕.  ภิกษุสามเณรต้องเป็นผู้ประพฤติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีความเคารพกันตามลำดับพรรษา และยอมรับการตักเตือนซึ่งกันและกันโดยธรรมโดยวินัย

๖.  ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเหตุอยู่ไม่ผาสุกแห่งเพื่อนสหธรรมิกผู้มีศีลเป็นที่รักหรืออันเป็นเหตุทำลายอาชีวปริสุทธิศีล  มีดูหมอ ให้หวยเป็นต้น

๗. ไม่นำสิ่งผิดกฎหมาย  หรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามาในสำนักปฏิบัติโดยเด็ดขาด

๘.  พระภิกษุและสามเณรควรขวนขวายเพื่อท่องทรงจำภิกขุปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์ให้ได้

๙.  ภิกษุที่มีพรรษายังไม่ครบ ๕ และสามเณรต้องขอถือนิสัยกับพระเถระผู้สามารถแนะนำในพระธรรมวินัย

๑๐. ภิกษุสามเณรไม่ควรใช้อินเตอร์เน็ตอันเป็นเหตุทำลายสมาธิ  เว้นแต่ภิกษุที่ได้รับอนุญาตในบางกรณีจากพระเถระเท่านั้น

๑๑. ภิกษุสามเณรควรช่วยกันรับทำกิจของสงฆ์ที่เกิดขึ้นมีทำความสะอาดศาลาปฏิบัติ หอฉัน ห้องน้ำรวม กวาดถนน และ ตีระฆังเป็นต้น

๑๒. ภิกษุ สามเณรงดใช้โทรศัพท์มือถือ  หากมีความจำเป็นให้ติดต่อที่สำนักงานเท่านั้น

*** ระเบียบนี้สามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามดุลพินิจของพระเถระผู้มีศีลเป็นที่รัก