ระเบียบการปฏิบัติธรรม

๑. ลงทะเบียนขอเข้าที่พักเพื่อการปฏิบัติธรรมทุกครั้ง

๒. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะจัดที่พักให้ท่านตามที่เห็นสมควร ตามระยะเวลาที่ท่านแจ้งความประสงค์

๓. ถ้าจะลากลับก่อนเวลาที่แจ้งไว้ หรือขออยู่ต่อจากวันที่ศูนย์อนุญาต ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน เพื่อศูนย์ฯจะได้บริหารการใช้ห้องพัก การจัดบริการอื่นๆ เช่นอาหารได้เหมาะสม

๔.โปรดปิดวาจา พึงเจริญสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน

๕. ผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติในหอปฏิบัติรวมตามเวลาที่กำหนด

๖. ปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำเท่านั้น ไม่นำวิธีการอื่นๆ มาปฏิบัติ หรืออธิบายเผยแผ่กับผู้ปฏิบัติธรรมอื่น

๗. ให้ความเคารพ เชื่อฟัง ปฎิบัติตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์

๘. เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ มีภิกษุและแม่ชีร่วมปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติพึงแต่งกายสุภาพ เสื้อสีสุภาพ ขาว น้ำตาล เทา ไม่ใส่เสื้อบาง เสื้อแขนกุด รัดรูป ต้องสวมกางเกงขายาว สีสุภาพ งดใส่กางเกงขาสั้น และกระโปรงผ้าบางสีขาว

๙. งดใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาฝากไว้ที่สำนักงาน